Toimintaterapia Sirpa Kauranen, 044-548 3838
Sonjan Toimintaterapia, Sonja Priimägi, 044-048 3827

Laitiaistentie 460
31410 Ylöpirtti ( Somero)

Toimintaterapiapalveluita lapsille antaa sensorisen integraation terapiaan erikoistunut toimintaterapeutti Sirpa Kauranen ja toimintaterapeutti Sonja Priimägi.

Menetelmäkoulutuksia arviointi- ja terapiatyöhön:
Map – koulutus
Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus
Sensorisen integraation ja praksian testikoulutus
Chippa leikinarviointikoulutus
M-fun koulutus
Leikki lasten toimintaterapiassa
Voimauttava valokuva koulutus

Työkokemus lasten toimintaterapiasta

Tyks lasten neurologian poliklinikka, - osasto ja kirurgian poliklinikka 1992-1993
Activus Oy Lasten ja Nuorten Terapiakeskus 1992-1993
Päätoimisena ammatinharjoittajana vuodesta 1994
Työkokemus erilaisista neurologisista ja psykiatrisista lapsiasiakkaista vuodesta 1992
Muu alaan liittyvä työkokemus: toiminta SITY ry:ssä 18 vuotta sekä luennoitsijana yhdistyksen koulutuksissa ja
yksityisesti päiväkoti- ja kouluryhmille

Toimintaterapia – mitä siellä tehdään?

Toimintaterapian tarve lapsella voi ilmetä monin tavoin mm. jos lapsella on vaikeuksia selviytyä arkipäivän tilanteista, jotka voivat näkyä kotona, päivähoidossa tai koulussa mm.
• käden taidoissa
• liikunnallisissa taidoissa
• päivittäisissä toiminnoissa kuten ruokailussa ja pukeutumisessa
• uusien asioiden oppimisessa
• hahmottamisessa
• leikkitaidoissa
• keskittymisessä
• sosiaalisissa taidoissa

Miten toimintaterapiaan pääsee?

Toimintaterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta. Ennen terapian aloittamista tehdään toimintaterapiatutkimus, jossa selvitetään lapsen vahvuudet ja vaikeudet. Tutkimuksen perusteella määritellään terapian tarve ja tavoitteet.
Lapset tulevat terapiaan useimmiten keskussairaalan, kuntien terveyspalveluiden tai lähikuntien terveyskeskusten tai Kelan myöntämillä maksusitoumuksilla.
Lisätietoa: www.kela.fi/kuntoutus

Toimintaterapiatutkimus:

Toimintaterapiatutkimuksessa arvioidaan lapsen kehityksen eri osa-alueita, jossa selvitetään lapsen vahvuudet ja vaikeudet.
Tutkimuksessa arvioidaan:
• sosioemotionaalisia valmiuksia ja taitoja, kuten itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja
• kognitiivisia valmiuksia ja taitoja, kuten hahmottamista, päättelyä ja tarkkaavuutta
• sensomotorisia valmiuksia ja taitoja; karkeamotoriikkaa, hienomotoriikkaa, aistitiedon käsittelyä ja säätelyä
• toiminnan suunnittelua ja ohjailua
• leikkiä ja vapaata toimintaa
• päivittäisiä toimintoja

Käytettävissä olevat mittarit ja tutkimusmenetelmät:

SIPT: sensorisen integraation ja praksian testi, aistitiedon käsittelyä ja toiminnan suunnittelua mittaava standardoitu testi
SPM, Sensory Prosessing Measure ja /tai Sensory Profile, kyselykaavakkeet lapsen vanhemmille, päivähoitoon tai kouluun
M-Fun: mittaa lapsen toiminnallisia taitoja visuomotoriikan, hienomotoriikan ja karkeamotoriikan alueilla
VMI Beery: visuomotorisen integraation testi
Chippa –leikinarviointimenetelmä

Toimintaterapian tavoitteet:

Toimintaterapian tavoitteet perustuvat tehtyyn toimintaterapiatutkimukseen ja tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Terapiajakson aikana tavoitteita tarkistetaan ja tarvittaessa tehdään muutoksia. Tavoitteena on tukea lapsen omatoimisuutta ja tyytyväisyyttä, joka näkyy lapsen kyvyssä toimia ympäristössään tarkoituksenmukaisemmin ja jäsentyneemmin.

Millaista on lapsen toimintaterapia?

Toimintaterapiassa huomioidaan lapsen kehityksellinen ikä ja leikki on lapselle luontevinta ja ensisijaista toimintaa, ja myös tärkein menetelmä toimintaterapiassa. Leikin ohessa ja tavoitteista riippuen toimintaterapiassa käytetään myös erilaisia pelejä, rakenteluita ja luovia menetelmiä. Terapeutin tehtävä on ohjata lapsen leikkiä ja tarjota sopivasti haasteita oppimisen edistämiseksi lasta kannustavassa ja motivoivassa ilmapiirissä ja ympäristössä. Toimintaterapiassa voidaan myös harjoitella apuvälineiden käyttöä tai yksittäisiä päivittäisiä taitoja, kuten pukeutumista, jos se on toimintaterapian tavoite.
Toimintaterapeutti osallistuu lapsen kuntoutussuunnitelman laadintaan tarvittaessa lähettävän tahon, päiväkodin tai koulun kanssa. Toimintaterapeutti voi tarvittaessa tehdä myös ohjauskäyntejä kuntoutussuunnitelman mukaisesti kotiin, päiväkotiin tai kouluun.

Sensorisen integraation terapia:

Si-terapia on yksi lasten toimintaterapiassa käytettävistä menetelmistä, jota antaa terapiaan kouluttautunut terapeutti. Sensorinen integraatio eli aistitiedonkäsittely on hermostollinen prosessi, joka jäsentää kehostamme ja ympäristöstämme saamaamme aistitietoa pystyäksemme toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Si-terapiassa käytetään runsaasti erilaisia liike- ja tuntokokemuksia tarjoavia välineitä, joista lapsi saa sopivasti haastetta joka auttaa häntä jäsentyneemmin toimimaan erilaisissa ympäristöissä. Lisätietoa Sensorisen integraation terapiasta saa yhdistyksen sivuilta osoitteesta www.sity.fi

Toimitilani sijaitsevat Somerolla osoitteessa: Laitiaistentie 460, Somero

Yhteystiedot: Toimintaterapia Sirpa Kauranen
Laitiaistentie 460, 31410 Ylöpirtti
Puhelin: 044 5483838
kaurasi59(at)gmail.com

Kuvia terapiatiloista ja välineistä: